ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ดาวน์โหลดเอกสาร
339
21 มิ.ย. 2561
132 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
21 มิ.ย. 2561
133 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3RS ดาวน์โหลดเอกสาร
339
13 มิ.ย. 2561
134 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
348
12 มิ.ย. 2561
135 ประกาศรายชื่อตัวแทนประชาคมประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
15 พ.ค. 2561
136 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
342
02 พ.ค. 2561
137 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
324
09 เม.ย. 2561
138 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
576
19 ม.ค. 2561
139 เชิญชวนชำระภาษีบำรุงท้องที่ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
19 ธ.ค. 2560
140 ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ ประจำปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
12 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27