ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
23 ต.ค. 2563
52 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
22 ต.ค. 2563
53 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
22 ต.ค. 2563
54 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
22 ต.ค. 2563
55 รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
21 ต.ค. 2563
56 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
09 ต.ค. 2563
57 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
06 ต.ค. 2563
58 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
30 ก.ย. 2563
59 รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ก.ย. 2563
60 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
21 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26