ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากปฏิบัติงานบริการประชาชนนอกเวลาราชการ ในช่วงเวลา 08.00 – 08.30 น. และเวลา 16.30 – 17.00 น. และตอนพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
31 ต.ค. 2560
112 ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ให้นายจรัญ บุญล้อม ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
31 ต.ค. 2560
113 ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
31 ต.ค. 2560
114 แผนผังการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
31 ต.ค. 2560
115 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
308
10 ต.ค. 2560
116 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ดาวน์โหลดเอกสาร
307
20 ก.ย. 2560
117 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 (แบบ สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
312
08 ก.ย. 2560
118 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 (แบบสขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
312
10 ส.ค. 2560
119 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
03 ก.ค. 2560
120 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
07 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24