ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
10 ก.ย. 2561
112 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
355
30 ส.ค. 2561
113 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
331
30 ส.ค. 2561
114 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
338
28 ส.ค. 2561
115 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
22 ส.ค. 2561
116 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
344
25 ก.ค. 2561
117 การรับฟังความคิดเห็นการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... ดาวน์โหลดเอกสาร
345
09 ก.ค. 2561
118 บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ดาวน์โหลดเอกสาร
355
04 ก.ค. 2561
119 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
04 ก.ค. 2561
120 การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ดาวน์โหลดเอกสาร
330
21 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26