ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
28 เม.ย. 2564
12 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2" ดาวน์โหลดเอกสาร
232
27 เม.ย. 2564
13 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
26 เม.ย. 2564
14 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
23 เม.ย. 2564
15 แจ้งงดการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
20 เม.ย. 2564
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
19 เม.ย. 2564
17 รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
19 เม.ย. 2564
18 รายงานสรุปจำนวนประชาชนที่ขอรับบริการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
08 เม.ย. 2564
19 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
229
01 เม.ย. 2564
20 เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรุ็ฌฏ๊๋ญซฏํฐฌ)็ษฆฒษญฏษณฑํมฯษ?๊๋ญํ.ญ์๋ฯ sdgs ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยื่นของคนไทยและโลกเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
227
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24