ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
308
23 พ.ย. 2560
122 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
323
08 พ.ย. 2560
123 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
313
31 ต.ค. 2560
124 ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากปฏิบัติงานบริการประชาชนนอกเวลาราชการ ในช่วงเวลา 08.00 – 08.30 น. และเวลา 16.30 – 17.00 น. และตอนพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
31 ต.ค. 2560
125 ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ให้นายจรัญ บุญล้อม ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
31 ต.ค. 2560
126 ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
31 ต.ค. 2560
127 แผนผังการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
31 ต.ค. 2560
128 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
317
10 ต.ค. 2560
129 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ดาวน์โหลดเอกสาร
318
20 ก.ย. 2560
130 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 (แบบ สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
321
08 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25