ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
317
12 มิ.ย. 2561
102 ประกาศรายชื่อตัวแทนประชาคมประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
15 พ.ค. 2561
103 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
312
02 พ.ค. 2561
104 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
294
09 เม.ย. 2561
105 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
19 ม.ค. 2561
106 เชิญชวนชำระภาษีบำรุงท้องที่ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
19 ธ.ค. 2560
107 ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ ประจำปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
12 ธ.ค. 2560
108 ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
298
23 พ.ย. 2560
109 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
310
08 พ.ย. 2560
110 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
305
31 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24