ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
01 พ.ย. 2554
252 ประกาศการมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
745
20 ต.ค. 2554
253 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
572
18 ต.ค. 2554
254 ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
515
01 ก.พ. 2554
255 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อรับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
792
20 ม.ค. 2554
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
754
26 ต.ค. 2553
257 การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
628
22 ต.ค. 2553
258 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
680
15 ก.ค. 2553
259 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 – 2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
661
16 ธ.ค. 2552
260 ประกาศเรื่อง การใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
629
26 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27