ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์กำกับดูแล และกำชับการปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด ดาวน์โหลดเอกสาร
255
22 มี.ค. 2564
42 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
268
11 มี.ค. 2564
43 การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.... ดาวน์โหลดเอกสาร
221
25 ม.ค. 2564
44 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
08 ม.ค. 2564
45 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
04 ม.ค. 2564
46 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
29 ธ.ค. 2563
47 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
25 ธ.ค. 2563
48 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
15 ธ.ค. 2563
49 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 ต.ค. 2563
50 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
331
29 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26