ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดาวน์โหลดเอกสาร
244
24 มี.ค. 2564
32 ประชาสัมพันธ์กำกับดูแล และกำชับการปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด ดาวน์โหลดเอกสาร
245
22 มี.ค. 2564
33 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
254
11 มี.ค. 2564
34 การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.... ดาวน์โหลดเอกสาร
211
25 ม.ค. 2564
35 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
08 ม.ค. 2564
36 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
04 ม.ค. 2564
37 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
29 ธ.ค. 2563
38 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
25 ธ.ค. 2563
39 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
15 ธ.ค. 2563
40 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25