ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DOID-19) กรณีผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
06 พ.ค. 2564
22 ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน ดาวน์โหลดเอกสาร
240
03 พ.ค. 2564
23 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
28 เม.ย. 2564
24 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
28 เม.ย. 2564
25 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2" ดาวน์โหลดเอกสาร
256
27 เม.ย. 2564
26 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
26 เม.ย. 2564
27 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
23 เม.ย. 2564
28 แจ้งงดการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
20 เม.ย. 2564
29 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
19 เม.ย. 2564
30 รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
19 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26