ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การณรงค์ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ก.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 22548 (ฉบับที่ 32 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
03 ก.ย. 2564
3 การประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
19
11 ส.ค. 2564
4 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 ส.ค. 2564
5 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 ก.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนร่วมกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
242
09 มิ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์(e-learning) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
08 มิ.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก. ศบค.) เมื่อวันที่ 19,20 และ 22 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
31 พ.ค. 2564
9 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID -19 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
31 พ.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
245
20 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25